FACILITATORS

Denmark

Ida Glad

Munksøgård

PH: +45 20 91 22 80

EMAIL: mail(at)idaglad(dot)com

read more

Hej! Jeg hedder Ida. Jeg bor sammen med min datter og vores lille hund i Roskilde. Jeg arbejder som selvstændig billedkunstner og kunst lærer for børn og voksne. Jeg er certificeret Life-Coach og jeg har en Bachelor i Social-Psykologi og Kommunikation.

Jeg har uddannet og interesseret mig for menstruations- og cyklus-bevidsthed siden 2018. Siden jeg var teenager har jeg været interesseret i at lœre om psykologi, kunst, kreativitet og spiritualitet, både på et praktisk og teoretisk niveau.

Jeg ønsker at leve i en verden hvor unge piger kan føler sig trygge nok til at være i kontakt med deres krop og følelser, så de kan udvikle et positivt selvbillede og en stærk forbindelse til dem selv og deres egne grænser.

Jeg ved hvor ensom og udfordrende puberteten kan være, når man vokser op uden nogle ordentlig form for vejledning. Derfor vil jeg gerne bidrage til at unge piger kan modtage den viden og støtte de har brug for.

Jeg tror på at vi selv må være med til at skabe den ændring vi ønsker at se i verden, og jeg tror at menstruations- og cyklus-bevidsthed og moderne ritualer til at fejre de vigtige overgange i livet, er vigtige for kvinder og unge piger, for at de kan komme i forbindelse med deres smukke, strålende, kreative, stærke feminine essens.

Hi! My name is Ida.
I live with my daughter and our little dog outside of Copenhagen.

I work as an artist and art-teacher for children and adults and I am a certified LifeCoach with a B.S in social-psychology and communication.

I have worked with menstrual and cycles-awareness since 2018.

Since I was a teenager I have been interested in learning about psychology, art, creativity and spirituality both in practical and theoretic terms.

I know that our well-being as humans are rooted in our connection to our bodies and our emotions, and I wish to be living in a world where young girls grow up with a positive self-image and a strong connection to their bodies and their boundaries. 

I know how lonely and challenging puberty can be, when you group up without any prober adult guidance, and I wan’t to help provide that to young girls, so they can grow the confidence they need to thrive in the world. 

I believe that we have to be the change we want to see in the world, and I believe that menstrual awareness and modern rituals to celebrate the important changes in life, are essentials for women and young girls, to heal and connect with their true beautiful, radiant, powerful and creative feminine essence. 

 

 

Bodil Stentebjerg Olesen

Hilleroed

PH: +45 6065 9591

EMAIL: bodil(at)yogamudra(dot)dk

WEBSITE: https://www.yogamudra.dk/cdg

read more

Danish:

Min passion er kvindekroppen og alt det, den kan og er!

Selvom jeg oprindeligt er uddannet cand. polyt. (ingeniør) fra DTU og har en Ph.d. grad i anvendt mikrobiel genetik fra samme universitet samt en kommunikationsuddannelse i tillæg fra RUC, så har jeg brugt de sidste 20+ år på at udbrede yoga i Danmark. Måske er jeg et ’hovedmenneske’, der har fået en krop?

Det lyder som en kliché, og dog er det sandt, at min første graviditet og fødslen af vores ældste søn i 2005 var en komplet øjenåbner, der lagde kimen til min passion for yoga i forbindelse med graviditet, fødsel, kvindeliv og cyklus.

Jeg er uddannet hos Uma Dinsmore-Tuli (UK) indenfor yoga for gravide, i efterfødselsperioden, for kvinders helse og harmoniske cyklus, og i yoga nidra dybdeafspænding. Jeg har fulgt Uma tæt siden vores første møde i 2008 og har i en årrække været vært for hendes årlige besøg i København. Uden Uma var jeg ikke blevet mor til tre, herunder en datter i Celebration Day for Girls målgruppen.

Den ene gnist tændte den næste. Så Gravidyoga førte mig til doula uddannelser hos bl.a. Michel Odent. Og Uma og yoga for kvinders helse og harmoniske cyklus førte mig til Alexandra Pope og Sjanie Hugo Wurlitzer på Red School (UK), hvorfra jeg er uddannet Menstruality Mentor.

Jeg er selv kommet sent i gang med at lære min cyklus at kende (i mine 40’ere). Men jeg bliver mere og mere overbevist om, at vi skal starte meget tidligere, med de unge piger og menarche, så vi kan styrke kvinders (og mænds) individuelle og kollektive viden om og forståelse og respekt for den iboende visdom, der ligger i cyklus. Så tror jeg nemlig på, at kvinder kan tage bedre og ikke mindst informerede livsvalg omkring bl.a. prævention og moderskab; færre kvinder vil måske have brug for årelang fertilitetsbehandling (som jeg selv havde det) for at udleve drømmen om børn og familie; og kvinder vil opleve bedre og stærkere fødsler med langt færre indgreb, når de står i deres kraft, og deres børn vil dermed få den allerbedste start på livet.

Det er derfor, jeg nu er uddannet Celebration Day for Girls facilitator. Så min datter på 10 år og hendes jævnaldrende og forhåbentlig mange andre unge piger i årene, der kommer, kan gå deres cykliske år i møde med kærlig støtte, vel forberedte, stolte over deres kroppe og nysgerrige på at lære visdommen og kraften, der bor i deres cyklus, at kende.

 

English:

My passion is the female body and all that it can and is!

Although I originally graduated cand. polyt. (engineer) from the Danish Technical University and hold a Ph.D. degree in applied microbial genetics from the same university plus an additional degree in communication from Roskilde University Centre, then I have spent the past 20+ years spreading yoga in Denmark. Maybe I am a ‘head person’ who discovered her body?

It sounds like a cliché, and yet it is true that my first pregnancy and the birth of our eldest son in 2005 was a complete eye opener that laid the foundation for my passion for yoga related to pregnancy, childbirth, women’s lives, and the cycle.

I am trained by Uma Dinsmore-Tuli (UK) in yoga for pregnant women, in the postpartum period, for women’s health and harmonious cycle, and in yoga nidra deep relaxation. I have followed Uma closely since our first meeting in 2008 and have for a number of years hosted her annual visit to Copenhagen. Without Uma, I would not have become the mother of three, including a daughter in the Celebration Day for Girls age group.

One spark ignited the next. So, pregnancy yoga led me to doula educations with Michel Odent among others. And Uma and yoga for women’s health and harmonious cycle led me to Alexandra Pope and Sjanie Hugo Wurlitzer at Red School (UK), from which I am a trained Menstruality Mentor.

I myself started getting to know my cycle late (in my 40s). But I am becoming more and more convinced that we need to start much earlier, with the young girls and menarche, so that we can strengthen women’s and men’s individual and collective knowledge of and understanding and respect for the inherent wisdom that lies in the cycle. I believe that this will help women make better and informed life choices about, among other things, contraception, and motherhood; fewer women might need years of fertility treatment (as I myself had) to live out the dream of children and family; and women will experience better and stronger births with far fewer interventions when they are in their power, and their children will thus get the very best start in life.

That is why I am now a trained Celebration Day for Girls facilitator. So that my 10-year-old daughter and her peers, and hopefully many other young girls in the years to come, can face their cyclical years with loving support, well prepared, proud of their bodies and curious to get to know the wisdom and power that lives in their cycle.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.